Algemene voorwaarden

Separator
Alle formele regels op een rijtje
Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.

Artikel 2

De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 85,- per consult haptotherapie. De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant, middels pinbetaling of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3

Een consult duurt 60 minuten, waarbij de sessie 45 minuten duurt en er 15 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.

Artikel 4

Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd 50% van de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- in rekening gebracht aan de cliënt.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren kenbaar maken.

Artikel 10

Bij Haptonoord stellen wij als doel uw begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets of vragen heeft over de geboden begeleiding. In veel gevallen leidt een gesprek met uw haptotherapeut tot een oplossing hierin. Mocht dit niet mogelijk zijn of u komt er niet uit met uw haptotherapeut dan kunt u terecht bij de VVH. Hier vindt u meer informatie en kunt u terecht voor contact met een vertrouwenspersoon of een klachtenprocedure.

Naar VVH – klachtenprocedure